Artikel 1 – Definities
1.1.Training: Training, workshop, les of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.
1.2.Opdrachtgever:De natuurlijke-of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot een training is gesloten.
1.3. Deelnemer: De natuurlijke persoon die aan een training deelneemt.
1.4.Open training: Een training geïnitieerd door InnerCore Trainingen waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden.
1.5. Incompany-training: Is een training die gegeven wordt door InnerCore Trainingen als gastdocent in de accommodatie van de opdrachtgever, de opdrachtgever regelt accommodatie, werving van deelnemers, betalingen van deelnemers.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen InnerCore Trainingen en opdrachtgever/deelnemer. Door deelname aan een training verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
2.2. InnerCore Trainingen kan deze Algemene voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is de geldende versie en is opvraagbaar per email bij info@innercoretrainingen.com
Artikel 3 – Open training: Aanmelding en betaling
3.1. Een persoon kan zich aanmelden per email voor een open training van InnerCore Trainingen, door een email te sturen naar info@innercoretrainingen.com met het verzoek om deel te nemen aan de open training.
3.2. Indien de persoon een optie neemt op een open training dan is dit voor InnerCore Trainingen als voor deze persoon een vrijblijvende reservering, Er kunnen echter geen rechten ontleend worden aan een optie op een open training.
3.3. Indien InnerCore Trainingen de aanmelding accepteert, wordt deze schriftelijk bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de open training tot stand.
3.4. Opdrachtgever/deelnemer heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.
3.5. InnerCore Trainingen brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. Opdrachtgever dient de deelnamekosten uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de open training te voldoen, door middel van bankoverschrijving.
3.6. InnerCore Trainingen behoudt zich het recht voor prijzen van training, zowel incompany als open trainingen te wijzigen. Eventuele prijswijzigingen worden vooraf aangekondigd.
3.7. Een deelnemer kan pas deelnemen aan de training, als het volledige bedrag betaald heeft.
3.8. Opdrachtgever is bij niet tijdig betalen verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan InnerCore Trainingen.
Artikel 4 – Open training: Annulering, verhindering en wijziging
4.1. Annulering binnen 21 dagen voor de aanvang van de training is kosteloos. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de open training, of als opdrachtgever na aanvang van de open training de deelname beëindigt, of om andere reden niet aan de open training kan of wil deelnemen, betaald de opdrachtgever 50% van de kosten. Bij annulering na de 14 dagen betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten.
4.2. Indien de deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de gehele open training aan enkele dagen voor de open training start, is er vervanging door een andere persoon mogelijk, mits deze persoon uiterlijk 7 dagen voor de open training wordt aangemeld bij InnerCore Trainingen.
4.3. InnerCore Trainingen behoudt het recht om de open training bij minder dan 8 deelnemers, of om andere voor haar moverende redenen, te annuleren en deelnemers de keuze te bieden deel te nemen aan een van de komende trainingen.
4.4. In het geval dat InnerCore Trainingen de training annuleert en de opdrachtgever geen gebruik wil maken van een van de komende trainingen, zullen de door de opdrachtgever betaalde deelnamekosten binnen 21 dagen gerestitueerd worden.
4.5. InnerCore Trainingen heeft het recht om aanvangstijd, datum, locatie van een open training te wijzigen.
Artikel 5 – Incompany-training: overeenkomst
5.1. De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen en uitvoeren van een incompany-training komt tot stand door ondertekening door opdrachtgever van de opdrachtbevestiging van InnerCore Trainingen.
5.2. De inhoud van de opdrachtbevestiging en eventuele bijbehorende offerte geldt als weergave van de overeenkomst.
5.3. De opdrachtgever heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.
5.4. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door InnerCore Trainingen.
Artikel 6 – Incompany-training: Betaling

6.1. Na het ontvangen van de door de opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging stuurt InnerCore Trainingen een factuur aan de opdrachtgever.
6.2. Opdrachtgever dient de incompany trainingskosten na het ontvangen van de factuur, binnen 14 dagen voor 50% van de totale kosten te voldoen. De overige 50% kosten worden uiterlijk binnen 21 dagen voor aanvang van de incompany-training voldaan door de opdrachtgever.
6.3. Indien 21 dagen voor aanvang van de incompany training niet de volledige betaling van de trainingskosten door InnerCore Trainingen is ontvangen, kan InnerCore Trainingen de incompany training annuleren, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige trainingskosten plus eventueel bijkomende kosten.
6.4. Opdrachtgever is bij niet tijdig betalen verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan InnerCore Trainingen.
6.5. Ondertekening van de opdrachtbevestiging door opdrachtgever leidt tot de verplichting tot betaling, ongeacht op welke manier de deelnemers de training beëindigen of afronden.
Artikel 7 – incompany-training: verplaatsing en annulering
7.1. Een training of deel van de training kan tot 21 dagen voor de afgesproken datum door opdrachtgever kosteloos worden verplaatst naar een andere datum in hetzelfde jaar. Bij een verplaatsing korter dan de 21 dagen voor de afgesproken datum wordt 50% van de trainingskosten extra in rekening gebracht.
7.2. InnerCore Trainingen behoudt zich het recht om de incompany training te annuleren. Opdrachtgever wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. InnerCore Trainingen zal andere trainingsdata aanbieden. Alleen indien na onderling overleg er geen andere data beschikbaar is, zal InnerCore Trainingen de opdrachtgever binnen 21 dagen de betaalde trainingskosten restitueren.
Artikel 8 – Vervanging trainer
8.1. InnerCore Trainingen draagt zorg voor minimaal 1 gecertificeerd trainer bij een incompany-training en is te allen tijde gerechtigd een trainer te vervangen voor een andere gecertificeerd trainer.
Artikel 9 – Aansprakelijkheid/ Klachtenprocedure
9.1. InnerCore Trainingen spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
9.2. InnerCore Trainingen is tegenover opdrachtgever/deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die direct het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de trainingskosten per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als 1 feit wordt beschouwd.
9.3. InnerCore Trainingen is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. InnerCore Trainingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijke en of geestelijk letsel of blessures, verband houdend met het volgen van een training.
9.4. InnerCore Trainingen is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
9.5. Op de overeenkomst en de relatie met de opdrachtgever/deelnemer is Nederlands recht van toepassing, De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.
9.6. Aan de inhoud van een brochure, flyer, websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.
9.7. Indien opdrachtgever/deelnemer een klacht heeft over InnerCore Trainingen, of over voor InnerCore Trainingen werkzame personen, dient er een schriftelijke klacht ingediend te worden, een email volstaat. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing te komen voor beide partijen, zal er een erkende mediator gevraagd worden.
Artikel 10 – Geheimhouding en vertrouwelijkheid
10.1 Door opdrachtgever/deelnemer verstrekte informatie wordt door InnerCore Trainingen, en diens werkzame personen vertrouwelijk behandeld. InnerCore Trainingen conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.
Artikel 11 – intellectuele eigendom
11.1 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van InnerCore Trainingen is opdrachtgever/deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en /of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
11.2 De intellectuele eigendom van het trainingsmateriaal komt geheel toe aan InnerCore Trainingen.